„Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

Inwestycja w roku 2022:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Zakup i instalacja specjalistycznych maszyn, urządzeń i wyposażenia do zakładu przetwórstwa owoców i warzyw, wykonanie prac budowlanych oraz wykonanie inwestycji związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatu mająca na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w środki trwałe w zakładzie produkcji mrożonych owoców i warzyw, w tym inwestycje związane z wdrożeniem innowacyjnych procesów i produktów oraz inwestycje w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywany wynik operacji - poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

TWARDZIK – SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla TWARDZIK – SPÓŁKA JAWNA” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2.
Wartość projektu: 77 283,48 zł finansowany w całości ze środków Funduszy Europejskich.

Inwestycja w roku 2019:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu: Zakup tunelu mroźniczego wraz z maszynownią chłodniczą oraz wykonanie obiektu gromadzenia odpadów stałych,
mająca na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe oraz realizację inwestycji związanej
z poprawą oddziaływania na środowisko w zakładzie  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywany wynik operacji” poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej”


Inwestycja w roku 2017:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu: Budowę przechowalni owoców i warzyw oraz zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w celu poprawy jego konkurencyjności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
“Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywany wynik operacji” poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej”